уеб-дизайн и програмиране

Мрежа Nowhere

NOWHERE E-zine - извор на вдъхновение

Общи условия за ползване на Nowhere и цялото му съдържание

Този уеб-сайт, както и цялото му съдържание, са обект на авторско право. Правата върху идеята, името, оформлението, графичните елементи и цялостния дизайн (с изкючение на репродукции и цитати, упоменати изрично), принадлежат на автора. При възникнали въпроси и предложения, използвайте нашия и-мейл. Използването на някой от споменатите елементи без негово съгласие е забранено!

І. Общи положения

1. Въз основа на настоящите Общи условия, Nowhere предоставя безвъзмездно на потребителите възможноста да ползват всички предлагани от Nowhere услуги.
2. При Регистрация Nowhere предоставя на лицето, желаещо да стане потребител, да избере и посочи потребителско име (username) и парола.
3. Потребителското име се избира от лицето, желаещо да ползува услугите, като не може да се дублира с вече заето потребителско име. Nowhere не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
4. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема всички необходими мерки, които разумно се налагат, с цел запазване конфиденциалността на своята парола. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Nowhere за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговите потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

ІІ. Права и задължения на Потребителя

5. Потребителят има право при ползуване на предоставяните от Nowhere услуги:
5.1. Потребителите имат право да се регистрират само като един потребител и да ползват всички услуги, достъпни след регистрацията.
5.2. Потребителите имат право на защита на личната информация.
5.3. Потребителите имат право да изискват информация от Nowhere относно детайли по регистрацията и използването на услугите, възникнали усложнения при ползването, забравени потребителски данни и други подробности по предоставените услуги.
6. Потребителят е длъжен при ползуване на предоставяните от Nowhere услуги:
6.1. Да уведомява незабавно Nowhere за всякакви технически проблеми, свързани с ползуване на услугите; за съмнения за неупълномощено от него използуване на Потребителското име или паролата му, както и за всякакви станали му известни нарушения в системата за достъп и сигурност;
6.2. Да ползува услугите в съответствие с общопризнатите норми за поведение и Интернет етика, като не допуска с действие или бездействие да се пречи на трети лица да осъществяват техни права;
6.3. Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
6.4. Да не се представя за друго лице или група лица с цел да въведе в заблуждение относно самоличността си независимо от мотивите за това;
6.5. Да не нарушава чужди права и интереси, като разкриване на вътрешна или конфиденциална информация; служебна, търговска, банкова или държавна тайна; нарушаване или засягане на право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

ІІІ. Права и задължения на Nowhere

7. Nowhere няма задължението и обективната възможност, не контролира и не носи отговорност за начина, по който Потребителите използват предоставяните услуги.
8. Nowhere не носи отговорност спрямо Потребителя за вреди, причинени във връзка с предоставяните на потребителя услуги, освен в случаи на умисъл или груба небрежност.
9. Nowhere не носи отговорност за непредоставяне на услугите при всякакви форс-мажорни обстоятелства (force majeur) или случайни събития.
10. Nowhere се задължава да спазва строга конфиденциалност и да не прави достояние на трети лица предоставената от Потребителя информация и лични данни при регистрацията му.
11. Ограниченията по т.11 не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Nowhere има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните органи на властта съгласно приложимите закони.
12. В случай, че Потребителят осъществява дейност в нарушение на закони и разпоредби на приложимото законодателство във връзка с услугите или тяхното използване, сам извършва злоумишлени действия или допусне лица или организации, на които е предоставил достъп до Интернет чрез паролите си за достъп да извършат злоумишлени действия, Nowhere може, без отправяне на предизвестие до Потребителя, да упражни едно или повече от следните права:
12.1. временно да спре предоставянето на услугата или промени качеството на предоставянето й спрямо Потребителя, докато Потребителят отново започне да изпълнява точно задълженията си.
12.2. да прекрати изцяло предоставянето на услугата или промени качеството на предоставянето й към Потребителя.
13. Nowhere има право да изпраща веднъж месечно писмо по електронна поща с последни новини, услуги и нововъведения, предлагани на сайта, на посочения при регистрация и-мейл адрес на потребителя.

ІV. Промяна на Общите условия

14. Доколкото предоставяните от Nowhere на Потребителя услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание характеристиките на предоставяните услуги и Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време едностранно от Nowhere. Nowhere има право едностранно да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. 15. При едностранна промяна на Общите условия, Nowhere уведомява Потребителя чрез електронна поща и му дава едноседмичен срок за отговор. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях.

V. Недействителност и приложимост

15. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече до недействителност на други клаузи или части от Общите условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
16. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на търговското и субсидиарно гражданското законодателство на Република България.

Правата върху текстовете, публикувани в разделите "Поезия" и "Проза" принадлежат на съответните автори. Авторът на сайта разполага с информация за еднозначното им идентифициране. Всяко копиране, разпространяване, цитиране и друга форма на употреба на текстовете с комерсиална цел са забранени. Всички творби са обект на авторското право и сродните му права. Цитирането е разрешено само с изричното упоменаване на източника и автора под линия или на подходящо за целта място след предварителното съгласие на самия автор.
Използването на копие от творбите с некомерсиална цел (за лично ползване) е целта на сайта и се насърчава. То е амбиция и на самите автори, които публикуват при нас. Ако искате да подкрепите идеята, пишете ни!

Информацията за авторите е строго поверителна, доколкото те не са заявили друго. Тя не може да се използва за статистически или рекламни цели. Авторите на сайта поемат отговорността да я съхраняват и използват само в полза на популяризиране на публикуваните творби. Предоставя се на трети лица по изрична молба и само със съгласието на самия автор. Ако смятате, че има конфликт на интереси или правата Ви са накърнени, пишете ни!

Доколкото ни е известно, всички творби на сайта са авторски. Ако имате неопровержими данни, че лицето, от чието име са публикувани те, не е техен автор, пишете ни!. Всички желаещи да публикуват при нас са ни предоставили предварително писмено уверение, че самите те са автори на изпращаните произведения. Ако се докаже нещо друго, Nowhere, в лицето на своите създатели, е добросъвестна страна и не поема никаква отговорност за нанесени щети или пропуснати ползи, освен да отстрани (по желание на истинския автор) въпросното съдържание от сайта и да съдейства за изясняване на случая.